Geleneksel İslami Temelli Psikoterapi (TIIP) Uygulayıcı Eğitimi – İPAM

İbn Haldun Psikoterapi

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geleneksel İslami Temelli Psikoterapi (TIIP) Uygulayıcı Eğitimi


Geleneksel İslami Temelli Psikoterapi (TIIP) Uygulayıcı Eğitimi

İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) ve Uluslararası Khalil Center iş birliğinde düzenlenecek olan Uluslararası geçerli sertifikalı Geleneksel İslami Temelli Psikoterapi (TIIP) Uygulayıcı Eğitimi 24 Kasım 2021 tarihinde başlayacaktır. 3 seviyeden oluşan eğitim, toplam 48 saat sürecek olup, İngilizce dilinde ve İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Darülkurra Medresesi’nde yapılacaktır.

_

Uluslararası Geçerli Sertifika

İbn Haldun Üniversitesi ve IAIP tarafından akredite Khalil Center onaylı TIIP Yeterlilik Belgesi
Primary Logo - Blue
ipam

Zengin Eğitim İçeriği

 

 • Seans Videoları
 • Tekniklerin Uygulamalı Gösterilmesi
 • Rol Play

Programın Amacı

Önemli araştırmalar, Müslümanların, diğer inanç gruplarına mensup insanlara nazaran, psikolojik problemleri için destek almakta daha çekimser olduğunu göstermektedir.¹

Müslümanların dini, manevi ve kültürel hassasiyetleri, terapi konusunda sahip oldukları endişelerdendir. Bu endişeler, destek almalarını olumsuz yönde etkilemektedir.²

 

Terapist-danışan eşleşmesi üzerine yapılan araştırmalar, terapist ve danışan arasındaki benzerliğin, terapötik ittifakı artırdığını³,  aynı dinden olmaları ise terapistlerin danışanları üzerinde pozitif bir etki oluşturduğunu göstermiştir.⁴

 

Müslüman danışanların bir çoğu, sadece kültürel açıdan hassas psikoterapiye ihtiyaç duymakla kalmaz; aynı zamanda terapistlerinin manevi bir yetkinliğe sahip olmalarını ve maneviyatı terapiye entegre etmelerini de isterler.⁵

 

Yapılan çalışmalar, terapi dini veya manevi bir bağlamda sunulmadığında, Müslümanların psikoterapi hizmeti talebinden kaçındıklarını göstermiştir.⁶

 

Bununla beraber Müslümanların maneviyatın entegre edildiği tarz terapilerden büyük ölçüde yararlanan kültürel gruplar arasında yer aldıklarını gösteren önemli birçok çalışma da bulunmaktadır.⁷

 

Öyle ki İslami değerlere güçlü bir şekilde bağlı olan Müslümanların, danışmanlık hizmeti alma olasılıkları daha düşük olduğu⁸ ayrıca İslami değerlere saygı duyulmayacağından endişe ederek ruh sağlığı uzmanlarına güvenmekte tereddüt ettiklerini ifade etmektedirler.⁹

 

Tüm bunlara ek olarak, ABD’de İslami odaklı bir ruh sağlığı merkezi olan Khalil Center verileri, Müslüman danışanların yaklaşık %75’inin (n > 2000) Müslüman olmayan ruh sağlığı uzmanlarından yardım istemekten kaçındıklarını, %98’i ise “İslami maneviyatın” entegre edildiği bir terapiyi arzu ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu veriler, İslami maneviyatın entegre edildiği işbirlikçi ruh sağlığı hizmetlerinin ne kadar önemli olduğuna dair güçlü bir örnek teşkil etmektedir.

 

Haque ve arkadaşları (2016) tarafından gerçekleştirilmiş olan İslami psikoterapilere yönelik on yıllık bir literatür taraması, psikoterapide İslami bakış açısının ve yaklaşımlarının yeterince temsil edilmemesine rağmen, yakın zamanda İslami maneviyat ve ruh sağlığı uygulamaları arasındaki etkileşime büyük bir ilgi duyulmaya başlandığını göstermiştir.

 

Uluslararası düzeyde maneviyat odaklı psikoterapilere gittikçe artan bir ilgi, maneviyat ve  İslami odaklı ruh sağlığı alanında ortaya çıkan literatürde de hızlı bir artış vardır.¹º

 

 

¹Sheikh ve Furnham, 2000; Pilkington, Msetfi ve Watson, 2012.
²Inayat, 2007; Aloud ve Rathur, 2009.
³Presnell, Harris ve Scogin, 2012.
⁴Anderson, Heywood-Everett, Siddiqi, Wright, Meredith ve McMillan, 2015.
⁵Weatherhead ve Diaches, 2010.
⁶Amri ve Bemak, 2013; Killawi, Daneshpour, Elmi, Dadras ve Hamid, 2014.
⁷Azhar ve Varma, 1995a, 1995b; Azhar, Varma ve Dharap, 1994; Razali, Hasanah, Aminah ve Subramanium, 1998.
⁸Abdullah, 2007; Podikunju-Hussain, 2006.
⁹Mahmud, 1996.
¹ºRichards ve Bergin, 2004; Pargament, 2007.

_
...daha fazla gösterkapat

Geleneksel İslami Temelli Psikoterapi Nedir ?

Sertifika programının kapsamında olan bu model Keshavarzi ve Haque (2013) tarafından yayınlanmış ve sağlık, patoloji, insan ontolojisi ve epistemolojisi ile ilgili İslami inançları ana hatlarıyla belirten bütünleştirici bir çerçeveyi ihtiva etmektedir.

Bu model 8 yıl boyunca, yukarıda bahsedilen ve yakın zamanda çıkmış olan kitap yayınıyla beraber son halini almış ve bir yıllık bir süreç sonuç çalışmasıyla gösterilmiş erken deneysel kanıtlarla beraber yoğrularak günümüze gelmiştir.

Bu yaklaşım katı veya kılavuz haline getirilmiş bir terapi örneği değildir, daha ziyade psikoterapötik pratik ile İslam maneviyat geleneğini entegre etme konusunda genel teorik bir yönelim ve içgörü sağlama hedefi gütmektedir.

Bununla beraber, önceden var olan psikoterapi yöntemlerinin çoğunun entegrasyonuna izin verir; böylece mevcut yönelimlerin yerini almayı değil, İslami bir çerçeve içinde rafine bir bütünleştirici yaklaşım sağlamayı hedefler.

Köklerini İslami gelenekten alan bu model, sürekli olarak gelişen bir modalite olan araştırmaların daha da genişlemesine izin verir. Böyle bir çerçeve, insanın içsel manevi özünü tanıyarak bu maneviyatı kimliğin önemli bir belirleyicisi olarak görür, insan düşüncesini/inancını şekillendirir, duygusal ifadelerini etkiler ve davranış sağlığını şekillendirir. Bu modelde sağlık, klinik patolojinin yokluğundan ziyade erdemli davranışların, inançların ve manevi uygulamaların kazanılmasını içeren bütünsel bir süreklilik üzerinden incelenmektedir.

_

Ders Tanıtımı

_

Geleneksel İslami Entegre Psikoterapi (TIIP) üzerine 8 haftalık bir eğitimdir. TIIP modeli, çağdaş davranış bilimini özü itibariyle İslami olan psikoterapi modeline entegre etmek adına bir çerçeve sunar. Bu eğitim, modelin temel öğretilerine ve ilkelerine bir oryantasyon sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu seviye, İslami epistemolojinin bir tartışmasını, yani farklı bilgi kaynaklarını (örn; deney, akıl ve kutsal kitap) İslami bir bağlamda uzlaştırmak için sunulan çerçeveyi içerecektir. Modelin temel ilkeleri, sağlık ve patolojinin bütünsel şemaları, insanın doğası, insan ruhunun bileşimi, değişimin ilkeleri ve TIIP uygulayıcısının rolünün gözden geçirilmesini içeren bir inceleme bu seviyede sunulacaktır.

Bu modelin pratik uygulamaları iki türden teknikle gösterilecektir:

1) Kur’ân’dan, Peygamber geleneğinden ve özellikle Taziyetü’n-nefs gibi, ruhani ilimler gibi alimlerin geleneklerinden esinlenen, doğası gereği İslami psikoterapi yaklaşımları; murakabe (tefekküre dayalı egzersizler), riyazet (manevi egzersizler), dua vb.

2) TIIP’in temel ilkeleriyle tutarlı olan ana akım yönelimlerden alınan müdahalelerin, müdahale ‘araçları’ olarak uyarlanması ve entegrasyonu.

 

Bu ders, öğrencilere bahsedilen İslami modeli kullanarak psikolojik bozuklukları kavramsallaştırma ve tedavi etme konularında beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.  Müdahaleler, insan ruhunun TIIP ontolojik çerçevesinin unsurlarını içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu unsurlar:

 1. Akıl veya biliş
 2. Nefs veya davranışsal eğilimler
 3. Ruh 
 4. İhsas veya duygulardır

 

Modelin pratik bir gösterimi olması adına terapötik hedeflerin seanslar boyunca spesifik uygulamaları da gösterilecektir. Tedavi yaklaşımları; İslami bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal yeniden düzenleme (nefis tezkiyesi), manevi gelişimi teşvik edici stratejiler ile duygusal düzenleme ve dönüşüm üzerine odaklanacaktır.

Bu seviye, Geleneksel İslami Entegre Psikoterapi (TIIP) olarak bilinen psikoterapiye İslami yönelimi güçlendirmek ve sağlamlaştırmak için I. Seviye eğitim üzerine inşa edilecek ve TIIP’nin İslami epistemolojik ve ontolojik temellerine bir dayanak sağlayacaktır. TIIP’nin temel ilkeleri, çeşitli terapötik bağlamlarda ve patolojilerde incelenmek suretiyle, daha büyük uygulama katmanlarıyla yeniden gözden geçirilecektir.

Vaka öyküleri, TIIP vaka formülasyonu ile tutarlı olan tedavi hedeflerinin işbirlikçi bir inşası eşliğinde TIIP’ye göre kavramsallaştırmak için kullanılacaktır. Öğrenciler bu klinik uygulamalardan bazılarını sınıf ortamında tartışmak için kendi klinik çalışmalarından ve danışanlarından faydalanacaklar ve öğrencilerden ders kapsamında bir vaka sunumu yapmaları istenecektir.

Derste, bahsedilen İslami modelin kullanılarak psikolojik bozuklukların nasıl tedavi edileceğine dair somut beceriler sağlayan bütünleştirici becerilerin ve tekniklerin geliştirilmesine odaklanılacaktır. Bu amaçla insan ruhunun TIIP ontolojik çerçevesinin unsurlarını [(a) ‘akl veya biliş; (b) nefs veya davranış eğilimleri; (c) rūḥ veya ruh ve (d) ihsās veya duygular] özel olarak hedeflemek için tasarlanmış ileri düzey müdahaleler vurgulanacaktır. Modelin pratik bir gösterimi olması adına terapötik hedeflerin seanslar boyunca spesifik uygulamaları da gösterilecektir. Bu derste ele alınan tedavi yaklaşımları, öğrencilere terapötik kapasitelerini artıracak daha geniş bir müdahale yelpazesi sağlayacaktır. Bu müdahale araçları, belirli klinik ve sub-klinik patolojileri hedef alan İslami tekniklerin (örn.; murakabe, zikir, dua vb.) yanı sıra, ana akım müdahalelerin (örn.; sandalye tekniği, rehberli imgeleme, davranış değişikliği, deneyimsel çalışma veya bilişsel yeniden yapılandırma vb.) ileri düzey uyarlamalarından da oluşacaktır.

Bunlara ek olarak, İslami bir çerçeve içinde psikolojik bakım sağlamanın ince nüanslarına nasıl dikkat edileceğini tartışmanın yanı sıra, bazı daha karmaşık vaka öyküleri de ele alınacaktır. Bu ders, öğrencilerin öğrenme deneyimini en üst düzeye çıkarabilmek adına rol play, tekniklerin canlı gösterimleri ve seans videolarının incelenerek tartışılması gibi yöntemlerin entegre edilerek uygulandığı zengin bir içeriğe sahiptir. Bununla beraber bazı alt başlıklarda, etik ikilemleri keşfetme ve uzlaştırma ile bir TIIP uygulayıcısının toplum sağlığının teşviki için üzerine düşen rolü gibi konulara da odaklanılacaktır.

Seviye II’nin gerçekleştiği süre boyunca terapistlerden TIIP tedavi yaklaşımını kullanarak TIIP’yi kullandıkları en az 5 terapi vakasını 80 saat gözetim altında görmeleri ve tedavi ettikleri vakalarla ilgili haftalık süpervizyonlar esnasında geri bildirim almaları istenir.

 • TIIP tarafından sunulan İslami epistemolojiyi (asbāb al-ilm) ve insan ruhunun ontolojik yapısını anlamak
 • İslam inancı ve davranış bilimleri arasında uzlaşabilme kapasitesini göstermek ve böyle bir entegrasyon için bir çerçeveye sahip olmak
 • TIIP uygulayıcısının rolünü anlamak
 • Sub-klinik ve manevi patolojilerin rolünü ve TIIP’nin İslami benlik reformu (tadhīb al-akhlāq/tazkiyah al-nafs) literatürüne dayalı bütünsel sağlığı güçlendirmedeki rolünü anlamak
 • Danışanları TIIP’ye göre kavramsallaştırmayı ve TIIP temel değişim ilkelerini güçlendirmek için tasarlanmış ilgili tedavi planlarını oluşturmayı öğrenmek (örn. Inqiyād – uyum, Inkishāf – iç gözlemsel farkındalık, I’tidāl – psikospiritüel denge ve İttihād – varlığın bütünleştirici birliği)
 • Davranış bilimleri ile ilgili olduğu için İslami entelektüel miras ve gelenek hakkında daha fazla takdir ve farkındalığa sahip olmak
 • Psikoterapötik uygulamaya entegre edilebilecek İslami kavramlar, uygulamalar ve müdahaleler hakkında bir anlayış sergilemek
 • Modern psikolojik müdahaleleri çeşitli yönelimler ve bakım modelleri arasında bütünleştirmek için TIIP çerçevesini kullanabilmek
 • Uygulayıcıların normatif ruh sağlığı uygulamalarına entegre edebilecekleri genişletilmiş bir terapötik repertuar geliştirmek

Eğitim Takvimi

Seviye 1: 24 Kasım 2021 19:00 da başlayacak olup 8 hafta boyunca her çarşamba aynı saatte yapılacaktır.
Toplam ders saati 24 dür.

Seviye 2+3: 02 Mart 2022 19:00 da başlayacak olup 8 hafta boyunca her çarşamba aynı saatte yapılacaktır.
8 Saat süpervizyon dahil toplam ders saati 24 dür.

Kimler Katılabilir?

Ruh sağlığı profesyonelleri, Ruh sağlığı programları lisansüstü öğrencileri

Eğitim Dili

Dersler; %100 İngilizce,
Tartışma, Rol Play, Süpervizyon ve Vaka Sunumları; tercihe göre Türkçe yapılabilecektir.

Eğitim Ücreti

TIIP Seviye 1 Eğitimi     : ₺3.750,00
TIIP Seviye 2+3 Eğitimi : ₺3.750,00

TIIP Seviye 1+2+3 Eğitimi: ₺7.500,00  ₺7.000,00

Keshavarzi, H., Khan, F., Ali, B. & Awaad, R. (Eds.) (2020). Applying Islamic Principles to Clinical Mental Health Care: Introducing Traditional Islamically Integrated Psychotherapy. New York: Routledge.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur